وبسایت دانشگاه های علوم پزشکی ایران

 

سایت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران                          

I.R.IRAN   MEDICAL UNIVERSITIES 

http://ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک

 http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

www.clibmubabol.org

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 http://www.bpums.com

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 http://www.fums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی فسا

 http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 http://www.gmu.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی گناباد

 http://www.golestangums.ir

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

 http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 http://www.mui.ac.ir

/ 0 نظر / 61 بازدید